[ Turkish Thoracic Journal ]

Turkish Thoracic Journal

Turkish Thoracic Journal
April 2005, Volume 6, Number 1, Sayfa(lar) 037-043
Tüberküloza Bağlı Plevra Sıvılarının Yatakbaşı BACTEC Sıvı Besiyerine İnokülasyonunun Tanısal Verimliliği
Yavuz Alp Yalçın1, Onur Fevzi Erer1, Can Biçmen2, Serir Aktoğu Özkan1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir
Anahtar Kelimeler: tüberküloz plörezi, kültür vasatı, yatakbaşı testi

Bu çalışma, tüberküloz plörezili erişkin hastalarda plevra sıvısının yatakbaşı (BACTEC) sıvı besiyerine inokülasyonunun tanısal değerini araştırmak amacıyla yapılmış karşılaştırmalı ve prospektif bir çalışmadır. Çalışmaya alınan tüm eksüdatif plörezili olgulara plevral ponksiyon ve plevral biyopsi yapıldı. Plevral sıvı örnekleri 3 gruba ayrıldı: Grup 1 yatakbaşı sıvı besiyerine inoküle edildi. Grup 2 ve 3 sırasıyla antikoagülanlı ve antikoagülansız tüpler içinde laboratuvara gönderilerek Löwenstein-Jensen (L-J) katı besiyerine inoküle edildi. Ayrıca plevral sıvıların tümünün sitolojik incelemesi yapıldı. Plevral biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemesi ve L-J besiyerinde kültürü yapıldı. Altmış altı olgudan 43’üne tüberküloz tanısı konuldu. Bunların 24’üne (%55.81) yalnız histopatolojiyle, 15’ine (%34.88) hem histopatoloji hem de bakteriyolojiyle, 2’sine (%4.65) yalnız bakteriyolojiyle ve 2’sine (%4.65) de klinik ve radyolojik olarak tanı konulmuştur. Yatakbaşı sıvı besiyerine inoküle edilen plevral sıvıların 16’sında (%37.2) M. tuberculosis izole edilmiştir. L-J besiyerine ekilen plevral biyopsi örneklerinin 4’ünde (%9.3) üreme olmuş ve bunların 3’ünün aynı zamanda yatakbaşı sıvı besiyerine inoküle edilen plevra sıvılarında da üreme saptanmıştır. Antikoagülanlı ve antikoagülansız kaplarla taşınan ve L-J besiyerine ekilen plevral sıvıların hiçbirinde üreme saptanmamıştır. Üreme saptanan olguların birinde H direnci ve başka birinde de H+S direnci saptanmıştır. Sonuç olarak TB plörezi düşünülen olgularda plevra sıvısının yatakbaşı BACTEC sıvı besiyerine inokülasyonunun (L-J besiyerine göre) M. tuberculosis’in üreme oranını artırdığı saptanmıştır.